Op woensdag 11 oktober 2000 is, onder de vlag van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek, de werkgroep Stadsecologie opgericht. Nederland verstedelijkt in hoog tempo en het contrast tussen stad en land vervaagt. Natuur in en om de stad wordt daardoor steeds belangrijker. Dit manifesteert zich inmiddels in tal van beleidsvelden, zoals het grote stedenbeleid, het ruimtelijke beleid en het natuurbeleid. Onder veel landschapsecologen groeit de belangstelling voor de ecologie van stadslandschappen.

Doelstelling

De werkgroep wil kennis opbouwen en verspreiden over natuur in stedelijke gebieden, daarbij rekening houdend met de maatschappelijke context van stadsnatuur (verstedelijking, recreatie, omgevingskwaliteit). Dit doel wordt bereikt door jaarlijks een of meer bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast is er de digitale discussiegroep waar gedachten en vragen met elkaar uitgewisseld worden.

Bestuur

Diny Tubbing (gemeente Delft) – voorzitter
Mischa Silessen (gemeente Tilburg)

Gitty Korsuize (gemeente Utrecht)
Arjan van der Veen (gemeente Lelystad)

Contact

Meer informatie

Voor meer informatie en lidmaatschap kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep:

Diny Tubbing
tel. 06-13091372, e-mail: dtubbing@delft.nl