Het Gebiedsprofiel Duin- en Bollenstreek, inzoomend op onderwerk ‘Bollenlandschap in de binnenduinrand’.

Tekst Ambities Duin- en Bollenstreek en ambities ingezoomd op deelgebied Bollengebied:

Duin- en Bollenstreek

Ambities

 • Voorkomen dat de kernen aan elkaar groeien;
 • Behouden en versterken diversiteit van het woonlandschap;
 • Benutten bouwopgave voor het versterken van de landschapsstructuur.

Duin- en Bollenstreek

Ambities Bollengebied

 • Verbeteren van de beleefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het unieke ontginningslandschap (bollenteelt).
 • Het behouden en versterken van het zicht op de bollenvelden en het contrast tussen de open vlakten en de bestaande verdichte zones (bebouwing en beplanting).
 • Koesteren van bebouwing die het gebied haar identiteit verleent zoals bollenschuren en arbeiderswoningen.
 • Bedrijfsuitbreiding wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan landschapsbouw, bijvoorbeeld door aanplant van erfbeplanting.
 • Aantrekkelijkheid van het bollengebied versterken door landschapsbouw, bijvoorbeeld door:
  • toevoegen van beplanting op de strandwallen (lanen, houtwallen, bosschages, hagen).
  • aanplant van hagen in het zanderijenlandschap.
  • aanleg van natuurvriendelijke oevers langs noord-zuid gerichte watergangen in de strandvlaktes en langs het boezemwater (zie ook Handleiding bedrijfsuitbreiding Duin- & Bollenstreek).

Documenten:

Verordening Ruimte 2014

De Visie ruimte en mobiliteit 2014 (actualisatie 2016)

Gebiedsprofielen

Kwaliteitskaart

Werkboek ruimtelijke kwaliteit