Still van de website met een kaart van deelgebied Centrale Woldgebied & Duurswold.

Kenmerken kwaliteitsgids

Voorbeeld beschrijving kenmerken ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Centrale Woldgebied en Duurswold uit de Kwaliteitsgids:

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Centrale Woldgebied en Duurswold verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

  • Het contrast van verdichte hoge delen (flauwe glaciale zandrug, inversierug en huiswierden) en de grootschalige open, soms drassige laagten, door opgaande elementen niet in de ruimte of slechts aan reeds verdichte hoger gelegen randen te situeren
  • De bijzondere verkaveling ‘Meedenverkaveling’ (sloten/medenlanen), door deze beleefbaar te houden of maken bijvoorbeeld door deze aan het extensieve recreatienetwerk te koppelen
  • De duidelijke dorpssilhouetten, door de overgangen naar landelijk gebied hard te houden of te maken
  • Afwisseling van grootschalige en kleinschalige bebouwing in de ‘cultuuras’
  • Contrast tussen robuuste nieuwe natuur in de ‘natuuras’ van ’t Roegwold en de grote, overwegend rationeel ingerichte landbouwkern als tegenhanger
  • Reeksen boerderijen, deels op huiswierden en/of inversieruggen
  • Meedenverkaveling (sloten/medenlanen)
  • Wegdorpen met boerderij(erv)en (slingertuinen) en soms zware wegbeplanting
  • De in de wegdorpen liggende klooster- en kerkterreinen, molens en borg met landgoedbossen, door als zich dit voordoet deze in te richten vanuit de bredere landschappelijke context
  • Wegdorpen met boerderijen(erven), slingertuinen, landgoedbossen en soms zware wegbeplanting, door streekeigen beplanting en/of groenstructuren hier te concentreren en niet in de achterliggende open ruimte

Documenten:

Omgevingsvisie Groningen 2016-2020

Omgevingsverordening Groningen 2016

Kwaliteitsgids Groningen