WLO/NVTL pleiten bij eerste kamer voor Landschapsvisie

Sander van Opstal, Secretaris WLO

De WLO maakt zich grote zorgen over het landschapsbeleid in Nederland. De decentralisatie van rijkstaken heeft geleid tot een verommeling van het Nederlandse landschap.De besturen van de WLO en NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) vragen in een brief aan de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer om aandacht voor deze problematiek en dringen aan op de totstandkoming van een kaderstellende Landschapsvisie. De tekst van de WLO/NVTL brief is te vinden op de website van de WLO onder nieuws.

Symposium ‘Bloemrijk of gifgroen?’ op zaterdagmiddag 23 september 2017

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort onverbrekelijk was met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten vol bloemen kom je nauwelijks meer tegen. Oorzaken zijn de steeds verdergaande schaalvergroting en intensivering van de landbouw. En dat terwijl de werkgelegenheid op de agrarische bedrijven al jaren daalt en het inkomen van veel boeren onder druk staat.

How zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel bestaan uit landbouwgrond, terwijl we juist meer ruimte nodig hebben voor wateropvang en recreatie? Kan er dan een landbouw zijn zonder desastreuze effecten op landschap en natuur? Uiteindelijk is de grote vraag wie gaat betalen: de natuur, de boer of wij als consument.

Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium op zaterdag 23 september met prikkelende sprekers en muzikanten: Theunis Piersma, Sytze Pruiksma, Krijn Poppe, Bas Eickhout en Titia Wolterbeek. Het symposium word gehouden in de Leeuwenbergh in Utrecht en begint om 13:30.