Nummer 2003-5

Extra editie n.a.v. het symposium “The Young Landscape Ecologist” dat op 11 december ter ere van “Landschap 20 jaar jong” werd gehouden

Download Landschap 2003-5

Restoring fauna diversity requires an integration of animalecology and landscape ecology -Faunaherstel vereist de integratie van landschapsecologie en dierecologie
Wilco Verberk
The use of landscape ecology in policy making – Landschapsecologie met beleid: over de rol van landschapsecologische modellenen methoden binnen planvorming
Hasse Goosen

Spatial aspects of tree-grass co-existence – Ruimtelijke aspecten van boom / gras coëxistentie
Thomas Groen

Landscape proto-typing: an integrative approach for the design and analysis of multifunctional agricultural landscapes – Landschaps-prototypering: een integrale benadering voor het ontwerpen enanalyseren van multifunctionele agrarische landschappen
André Jellema

 Modelling the effects of hydrological restoration measures inthe Wooldse Veen (Winterswijk) – Modellering van de effecten van hydrologische beheersmaatregelen in het Wooldse Veen bij Winterswijk
Anne Hollander
Biogeography of the Dutch robberflies (Asilidae) – Biogeografie van de Nederlandse roofvliegen
Marieke Schouten
Networks in the heart of the Veluwe – Netwerken in het hart van de Veluwe
Mireille Grobben
How peri-urban areas act as source for nature quality in cities – Hoe natuur in de stadsrand als een bron kan dienen voor stedelijke natuurkwaliteit
Robbert P.H. Snep
Hydrological and hydrochemical system analysis of Ob valley mires (Western Siberia) – Hydrologische en hydrochemische systeemanalyse van venen langs de Ob (West-Siberië)
Sander Loos & Aafke Schipper
The relationship between site conditions, nutrient availability and vegetation in Western-Siberian mires – A reference for Western-European mires – De relatie tussen vegetatie en standplaatsfactoren in West-Siberische veensystemen – Een mogelijke referentie voor West-Europese veensystemen
Sebastiaan A. Schep, Ron Zeefat & Jeroen P. van Zuidam
The use of landscape system approach in predicting the distribution of ecotopes: Samaria Biosphere Reserve, Crete, Greece. – Een landschap-systeem benadering voor het voorspellen van ecotopen in hetSamaria Biosphere reservaat (Kreta, Griekenland).
Panagiotis Nyktas
The response of meadow birds to an increasingly fragmentized landscape in The Netherlands – De respons van weidevogels op een toenemend gefragmenteerd landschap in Nederland
Roland E. van der Vliet
The Environmental Classification of Europe, a new tool for European landscape ecologists – De Environmental Classification of Europe, een nieuw gereedschap voor Europese landschapsecologen
Marc Metzger
Modelling sediment transport over floodplains – Het modelleren van zwevend stoftransport over uiterwaarden
Ivo Thonon

Nummer 2003-4

Landbouw en het landelijk gebied – Milieubalans 2003
Annemarie van Wezel, Trudy Rood & Bart Wesselink
Download dit artikel

Rijke bossen op arme bodems – Alternatieve boomsoortenkeuze verhoogt soortenrijkdom ondergroei op verzuring gevoelige gronden
Patrick Hommel & Rein de Waal
Download dit artikel

FORUM: Zal en mag de landbouw uit Nederland verdwijnen?
Pieter Vereijken
Download dit artikel

FORUM: Hoefdieren op de Veluwe – De relatie tussen open plekken, soortsdiversiteit en begrazing
Geert Groot Bruinderink
Download dit artikel


Nummer 2003-3

Plaagregulatie door groenblauwe dooradering – Perspectieven in het agrarische landschap
Felix Bianchi
Download dit artikel

Realisatie van natuurdoelen als functie van de hydrologie
Han Runhaar, Wieger Wamelink, Stephan Hennekens & Hans Gehrels
Download dit artikel

Spirituele waarden van natuur – Een analyse van de ervaring van spiritualiteit in relatie tot bomen en bos
Alexandra van Trigt, Kris van Coppen & Heiner Schanz
Download dit artikel

FORUM: De rots in het weiland – Biodiversiteit, ecologie en natuurontwikkeling in de stad
Henny van der Windt, Teo Wams & Wim Wiersinga
Download dit artikel

NAWOORD: Graadmeters voor de natuur
Ben ten Brink, Arco van Strien & Rien Reijnen
Download dit artikel


Nummer 2003-2

Opportunities and constraints of downscaling in environmental research
Peter Burrough & Karin Pfeffer
Download dit artikel

Up-scaling, interpolation and extrapolation of biogeochemical and ecological processes
Martin Wassen & Jos Verhoeven
Download dit artikel

Handling scales when estimating Swedish nitrogen contribution from various sources to the Baltic Sea
Berit Arheimer
Download dit artikel

Nutrient fluxes at the river basin scale
Marcel de Wit
Download dit artikel

Assessing the ecological condition of wetlands at the catchment scale
Dennis Whigham, Donald Weller, Amy Deller Jacobs, Thomas Jordan & Mary Kentula
Download dit artikel

Scaling in territorial ecological networks
Ülo Mander, Mart Külvik & Robert Jongman
Download dit artikel


Nummer 2003-1

Recreatie en biodiversiteit in balans; een ruimtelijke benadering
Claire Vos, Paul Opdam & Rogier Pouwels
Download dit artikel

FORUM: Natuurwaardering terug van weggeweest
Aat Barendregt & Jeroen Dagevos
Download dit artikel

ORAKEL: Zijn wij Paaslanders?
Jan J. Boersema
Download dit artikel

FORUM: Robuuste verbindingen, nieuwe wegen naar natuurkwaliteit
Paul Opdam, Rien Reijnen & Claire Vos
Download dit artikel

REACTIE: Behoefte versus verplichting – Graadmeters voor de toestand van de natuur in Nederland
Jan Vermaat, Hasse Goosen & Alison Gilbert
Download dit artikel