De weg vooruit

Rudy van Diggelen & Piet Verdonschot

natuurherstel, vernatting, streefbeeld, ecosysteemdiensten, nature-based solutions

Op 19 oktober 2020 verscheen de rapportage ‘State of Nature in the EU’ (EEA, 2020), waarin gesteld wordt dat op Europees niveau maar liefst 81% van de habitats in slechte staat verkeert, waarbij veengebieden, graslanden en duinhabitats het meest achteruitgaan. Ontginning, verdroging en vermesting hebben ook in beekdalvenen in de Lage Landen gezorgd voor een enorme achteruitgang in biodiversiteit en een forse toename van de uitstoot van broeikasgassen naar de lucht en nutriënten naar het oppervlaktewater. Gezien de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis staan we meer dan ooit voor een keuze: breken we het veen verder af of kiezen we voor natuurherstel en vergroting van de ecosysteemdiensten die beekdalvenen leveren?

Stream valley landscapes in motion – the way ahead

Rudy van Diggelen & Piet Verdonschot

nature restoration, rewetting, vision, ecosystem services, nature-based solutions

Stream valleys are highly suitable to fulfil a rapidly growing list of policy demands and their restoration will yield significant contributions to climate, water and biodiversity goals. To clarify how this can be achieved, we formulated three alternative visions for stream valley restoration: wilderness (natural), arcadian (semi-natural) and utilitarian (wet agriculture). We conclude that from a climate, water and biodiversity point of view, all drained stream valleys should be rewetted and provided with buffer zones. This is only possible when the whole landscape hydrology is restored. Various design scenarios are conceivable in which the associated preconditions lead to the following prioritization: natural> semi-natural> wet agriculture with buffer zones.

Voor de volledige tekst van het artikel klik hier