Natuurambitie en dynamiek grote wateren

Jeroen Veraart & Martin Baptist

In de afgelopen eeuw is er flink gesleuteld aan de Nederlandse Rijkswateren. De rivierlopen zijn aangepast om het water zo snel mogelijk naar zee af te voeren, een deel van de voormalige Zuiderzee is ingepolderd en in de mondingen van de IJssel, Rijn en Maas is de invloed van de zee teruggedrongen. Alleen de Schelde, de Nieuwe Waterweg en de Eems staan nog in directe verbinding met de zee. De dynamiek in het systeem is daarmee afgenomen. Er zijn en worden allerlei maatregelen genomen in het waterbeheer, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit, waterveiligheid, zoetwatervoorziening en natuurwaarden.

Voor de volledige inleiding klik hier