Wisselen tussen versmalling en verbreding

Maurice Henssen & Sytze Keuning

verbreding bodembeleid, gebiedsgericht, bodemdiensten, water, natuurlijke oplossingen

Aanvankelijk richtte het bodembeleid zich vooral op de sanering van verontreinigde bodems. Inmiddels heeft de scope zich sterk verbreed naar bodemdiensten en de daarbij behorende bodemkwaliteit voor landbouw en natuurbeheer, voor stedelijke en landschappelijke ontwikkeling, voor waterbeheer en voor bodemenergie. Wat betekent deze verbreding van het bodembeleid voor de manier van werken? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Daarbij dient zich de paradox aan dat een effectieve verbreding van het bodembeleid op zijn tijd om versmalling vraagt.

Soil policy, switching between narrowing and broadening

Maurice Henssen & Sytze Keuning

broadening soil policy, area oriented, soil services, water, natural solutions

Soil policy has expanded significantly, from soil contamination and remediation to soil services and the associated soil quality for agriculture and nature management, for urban and landscape development, for water management and for soil energy. This broadening of soil policy, and in particular the integration of soil policy and water policy has consequences for the way we work and for our spatial planning. The paradox is that an effective broadening of soil policy will, in due course, require narrowing.

For a pdf of the full text of this article click here