Over toekomstbestendig waterbeheer en regionale aanpassingen in het Friese veenweidelandschap

Ivan Mettrop, Eddy Wymenga & Ernst Oosterveld

klimaatadaptatie, veenweidegebied, waterbeheer, Friesland, biodiversiteit

Het huidige landgebruik en waterbeheer in het Friese veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Voortdurende veenbodemdaling, CO2-uitstoot, beperkte mogelijkheden voor waterberging en verlies van biodiversiteit vragen om adaptatie. Het koppelen van geïsoleerde polders aan het boezemstelsel kan leiden tot zowel een veerkrachtiger watersysteem als een duurzamer landgebruik. In Noordoost-Friesland is het programma Better Wetter ontwikkeld, om kennis te ontwikkelen over innovatieve vormen van landgebruik, zoals natte teelt, en een start te maken met regionale transitie.

Better Wetter: Linking spatial adaptation to regional transition

Climate adaptation, peatland, regional transition, Friesland, biodiversity

Continuous peat soil subsidence, CO2 emission, limitation in water storage capacity en loss of biodiversity constitute major bottlenecks in the Frisian peatlands as a result of intensive agricultural practices. Regional transition is needed in order to adopt more sustainable forms of land- and water use, by which isolated polders are reconnected to the regional water system. The Better Wetter program provides practical knowledge to enable and facilitate this transition. This paper discusses the socio-economic principles and conditions of regional transition in north-east Friesland. Further, innovative
forms and combinations of land use are reviewed. Agriculture under rewetted conditions, defined as paludiculture, poses many possibilities. Better Wetter strongly focuses on the cultivation and application of Typha spp. (Cattail), because of the rapid growth under wet conditions and the variety of interesting applications, both decorative and as insulating material.