Privacyverklaring WLO/LANDSCHAP

De KNAG verzorgt de administratie van de WLO en daarmee de gegevens van haar leden en van de  abbonnees van LANDSCHAP.

De redactie van LANDSCHAP beheert gegevens van auteurs van LANDSCHAP.

 

Contactgegevens:

WLO-secretariaat, postbus 805, 3500 AV Utrecht

Tel: 030-7115115

Email: wlo@knag.nl

Website: www.landschap.nl

LANDSCHAP: hoofdredacteur@landschap.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De KNAG verwerkt de adminstratie van leden van de WLO en abonnees van LANDSCHAP.

De redactie bewaart gegevens en mails van auteurs van LANDSCHAP.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

WLO:

  • Ledenadministratie
  • Verzenden van ons tijdschrift Landschap
  • Verzenden van uitnodigingen, verslagen, jaarverslagen en andere stukken voor verenigingsactiviteiten als ledenvergaderingen, jaarvergaderingen, excursies, wetenschappelijke bijeenkomsten en andere verenigingsbijeenkomsten

 

LANDSCHAP:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de productie van LANDSCHAP

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

WLO:

De vereniging WLO gebruikt geen geautomatiseerde gegevenssystemen.

 

LANDSCHAP gebruikt geen geautomatiseerde gegevenssystemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

WLO:

De WLO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens: onbeperkt

Mails: in principe 5 jaar

Reden: leden kunnen benaderen over verenigingsaangelegenheden.

 

LANDSCHAP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens, instituut, nummer(s) van publicatie van auteurs sinds 2008: onbeperkt

Mails: in principe 5 jaar

Reden: auteurs kunnen benaderen over en voor publicaties of reviews.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

WLO: niet

 

LANDSCHAP: niet

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

WLO/LANDSCHAP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Als je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen dan hoef je niets te doen. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief ‘unsubscribe’ te kiezen. Je kunt ook je gegevens aanpassen door op ‘update your preferences’ te klikken.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WLO/LANDSCHAP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar WLO@KNAG.NL of hoofdredacteur@landschap.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WLO/LANDSCHAP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

WLO/LANDSCHAP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

WLO/LANDSCHAP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wlo@knag.nl of hoofdredacteur@landschap.nl