vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Inhoudsopgave tijdschrift Landschap jaargang 1-18

1984

Landschapsbeeld en landschapsecologie.
I.S. Zonneveld. Landschap 1(1):5-9.
Mens en landschap.
P. Tideman. Landschap 1(1):10-16.
Waarneming en waardering van landschappen.
J.F. Coeterier, A.M. Langezaal-van Swaay. Landschap 1(1):17-22.
Landschapsbeeldkartering: een overzicht.
A.A. de Veer. Landschap 1(1):23-32.
Planvorming en landschapsarchitectuur.
N. Streefkerk. Landschap 1(1):33-40.
Het landschapsbeeld in het streekplan.
A.J. Beenhakker. Landschap 1(1):41-46.
Bewuste vorming van het landschap.
E.N. te Boekhorst-van Maren. Landschap 1(1):47-56.
Ecologische principes bij het ontwerpen.
J.J. van den Berg, M. de Widt, J. Kuiper. Landschap 1(1):57-64.

Landschapsecologie en milieukunde: enkele paradigmatische danspassen.
W.T. de Groot, H.A. Udo de Haes. Landschap 1(2):85-90.
Lijnvormige landschapselementen: belangrijke onderdelen van een ecologische infrastructuur.
F.J.A. Saris. Landschap 1(2):91-108.
Uiterwaarden: Genetisch reservoir en ecologische infrastructuur.
R.H.G. Jongman. Landschap 1(2):109-118.
Milieu-effectstudie verstedelijking randstad.
P.W.M. Veelenturf. Landschap 1(2):119-129.
Verweving van natuur met landbouw in optiek van de boer.
H. Katteler. Landschap 1(2):130-141.
Verweving van landbouw en natuur; een visie vanuit de rijksplanologische dienst.
A.F. van de Klundert, G. van Huis. Landschap 1(2):142-156.

Landschapsecologie, een nieuwe onderzoeksrichting?
J. Cramer, M. Kuipers, C. Vos. Landschap 1(3):176-183.
Dorschkamp-studies over landschapsecologische relaties: een korte evaluatie.
P.M.W. Veelenturf. Landschap 1(3):184-196.
Lijnvormige landschapselementen: enkele toekomstbeelden voor kleinschalige landschappen.
A.L. de Regt. Landschap 1(3):197-208.
Globale aanpak van effectvoorspelling in de m.e.r.
C.T.M. Vertegaal, A. Din, H.A. Udo de Haes. Landschap 1(3):209-217.
Slootplanten als indicatoren: een onderzoek naar indicatoren en hun bruikbaarheid in een biologisch meetnet.
A.E. de Wit, J. Spui, P.J.C. van Boheemen. Landschap 1(3):218-227.

Broedvogelgemeenschappen in een landschap: een landschapsecologische studie bij Amerongen.
J.T.R. Kalkhoven, P.F.M. Opdam. Landschap 1(4):240-250.
Broedvogeldistricten van Nederland en de samenhang met het landschap.
R.G.M. Kwak, L.A.F. Reijrink. Landschap 1(4):251-260.
Grondwater en vegetatie: een nieuw systeem voor kartering en effectvoorspelling.
M.J.S.M. Rijenen, J. Wiertz. Landschap 1(4):261-281.
De belasting van de Nederlandse bodem door metallisch lood.
J. van Bon, J. J. Boersema. Landschap 1(4):282-289.

1985

Hol(t)land: houtland? WLO-reactie op het meerjarenplan bosbouw.
F.J.A. Saris. Landschap 2(1): 4-13.
Natuurontwikkelingsbeleid en bosbegrazing.
H.E. van de Veen. Landschap 2(1):14-28.
Perspectief voor geïntegreerde landbouw?.
C.M. Volker. Landschap 2(1):29-33.
Het visuele landschap: de kaarten op tafel.
J. Gersie. Landschap 2(1):34-44.
Landelijke meetnetten: een waardevolle investering?
C. Kwakernaak, H.A.M. de Kruijff. Landschap 2(1):45-56.
Meten in de natuur.- wat is daarbij de rol van biologische meetnetten?
H.A. Udo de Haes. Landschap 2(1):57-63.

Erosie in Nederland, een overzicht.
L.A.A.J. Eppink. Landschap 2(2):80-87.
Beleidsanalyse kunstverdediging Texel.
J. Runhaar, R.A.M. Stevens, G. Baarse. Landschap 2(2): 88-98.
Schorskliferosie in de Oosterschelde.
M.M. van Eerdt. Landschap 2(2):99-108.
Oeverafslag langs de grote rivieren.
W. van der Pol. Landschap 2(2):109-117.
Erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg.
C.J. Schouten, M.C. Rang, P.M.J. Huigen. Landschap 2(2):118-132.
De relatie tussen erosie en enkele landbouwgewassen in het Ransdalerveld, Zuid-Limburg.
G.G. van Eijsden, A.C. Imeson. Landschap 2(2):133-142.
De ontwikkeling van stuifkuilen in het duinterrein Meijendel.
P.D. Jungerius, F. van der Meulen. Landschap 2(2):143-151.

Landschapsecologische kartering van Nederland.
P.M.W. Veelenturf, K.J. Kanters, A.A. de Veer. Landschap 2(3):169-182.
Inrichting van uiterwaarden.
J. Kuiper, R.H.G. Jongman. Landschap 2(3):183-192.
Is windenergie voor vogels een riskante technologie?
J. van Bon , J.J. Boersema. Landschap 2(3): 193-210.
Analyse van uitbreidingsmogelijkheden van grondwaterwinning ten zuiden van Breda.
J.F. de Jong, H. van der Most. Landschap 2(3):211-225.
Ontziltings- en verziltingsprocessen op de oevers van het Grevelingenmeer.
J. Visser, G.J. Rook, D.J. Fluijt. Landschap 2(3):226-234.
Toekomstbeeld voor landinrichting.
W. de Haas, H. Wieringa. Landschap 2(3):235-242.
De ‘HELP’ geëvalueerd.
P.P.J. Driessen. Landschap 2(3):243-252.

Geografische informatiesystemen: gereedschappen voor landschaps- en milieuanalyse.
P.A. Burrough. Landschap 2(4):269-277.
Toepassing van het computerprogramma map 2 in het landschapsbouwkundig onderzoek.
A. van den Berg, J. van Lith, J. Roos. Landschap 2(4):278-293.
Geautomatiseerde verwerking van bodem en landschapsgegevens bij de Stichting voor Bodemkartering.
A.K. Bregt, A.A. de Veer. Landschap 2(4):294-305.
Remote sensing en geografische informatiesystemen.
D. van der Zee. Landschap 2(4):306-316.
Ruimtelijk planningssysteem voor tracélocatie.
G. Linden. Landschap 2(4):317-323.
Geografische informatiesystemen – een commentaar.
A.W.L. Veen. Landschap 2(4):324-325.
Kanttekeningen bij geografische informatiesystemen.
R.H.G.Jongman, R. Blom. Landschap 2(4):326-329.

1986

Zoogdieren in een veranderend landschap.
D. F. Wammes. Landschap 3(1):4-17.
Ruimtelijke structuur van houtwallen.
J. Kollen. Landschap 3(1):18-28.
Ecomet.
K.J. Canters, H.A. Udo de Haes. Landschap 3(1):29-40.
Ingreep-effect voorspelling voor waterbeheer.
A. Barendregt, M.J. Wassen, J.T. de Smit, E. Lippe. Landschap 3(1):41-55.
Toepassing, acceptatie en plaatsingsmogelijkheden van dierlijke mest in de veenkolonieën.
W. Wiersinga, A. Jansen, R. Kleijberg. Landschap 3(1):56-63.
De regeling bodembeschermingsgebieden.
M.C. Rang, F. Berben, C.J. Schouten. Landschap 3(1):64-70.

Ruimtelijke visie op de intensieve veehouderijproblematiek.
A.F. van de Klundert, P.W.M. Veelenturf. Landschap 3(2): 88-101.
Ecologische samenhangen op beheersperceelgroepen.
P.J.A.M. Smeets. Landschap 3(2):102-115.
Relaties tussen agrarische bedrijfsvoering en ecologische graslandkwaliteit op Terschelling en Schiermonnikoog: een energie-analytische benadering.
S.R.J. Jansen, P.J.A.M. Smeets. Landschap 3(2): 116-128.
Hydrologische modelvorming ten dienste van natuur- en landschapsbeheer.
D. Boeye, F. de Smedt, R.F. Verheyen. Landschap 3(2):129-139.
Een globale beschrijving van natuur in Vlaanderen voor de ruimtelijke planning.
D. de Baere, G. de Blust, R.F. Verheyen. Landschap 3(2):140-148.

Methoden en begrippen in de landschapsecologie.
Werkgroep Theorie van de WLO. Landschap 3(3):172-181.
Informatie als begrip in de landschapsecologie.
C. Kwakernaak. Landschap 3(3):182-189.
Slootkanten: aanknopingspunt voor natuurbehoud in het veenweidegebied.
T.H.C.P. Melman, H.A. Udo de Haes, A.J. van Strien. Landschap 3(3):190-202.
Effecten van slootonderhoud op de slootkantvegetatie.
A. J. Van Strien. Landschap 3(3):203-212.
Grensbeplantingen en melkveehouderij.
W. de Haas. Landschap 3(3):213-226.
Vraag en aanbod voor landschapsecologisch onderzoek in 1985.
R.J. Scheele, A.A. de Veer, J. Wiertz. Landschap 3(3):227-235.

Zijn provinciale broedvogelkarteringen voor meerdere doeleinden bruikbaar?
C.W.M. van Schaarenburg. Landschap 3(4):256-263.
Beïnvloeding van broedvogelpopulaties in bossen en grienden door verkeer.
M.J.S.M. Reijnen, J.B.M. Thissen. Landschap 3(4):264-281.
Dynamiek in de ecologische infrastructuur; over de politieke carrière van ecologische concepten.
J. Dekker, J. Knaapen. Landschap 3(4):282-294.
Waterzuivering door macro-helofytenfilters.
H. Duel, F.J.A. Saris. Landschap 3(4): 295-305.
Vegetatiekunde: leidraad of struikelblok in hydro-ecologisch onderzoek.
F.H. Everts, A.P. Grootjans, N.P.J. de Vries. Landschap 3(4):306-317.

1987

Terugkeer van epifytische kortsmossen in Zuid-Holland.
A.J. de Bakker, H.F. van Dobben, W.J. ter Keurs, E. Meelis. Landschap 4(1):4-18.
Stabiliteit als metafoor.
C.L. Kwa. Landschap 4(1):19-29.
Een ecologische infrastructuur voor het centrale rivierengebied.
J. Kuiper. Landschap 4(1):30-40.
Voordat de ooievaar komt.
R.H.G. Jongman. Landschap 4(1):41-48.
Het beekdal van ’t Merkske; een verkenning van landschapsecologische relaties via het grondwater.
L.L. Bijlmakers, R.F.M. Buskens, F.J. van Zadelhoff. Landschap 4(1):49-63.

Bosvogels en landschapsplannen; een voorbeeld van het gebruik van ecologische gegevens in de landinrichting.
D. van Dorp, R.H.G. Jongman. Landschap 4(2):82-93.
Broedvogels van opgaande landschapselementen in Zuid-West Groningen.
C.W.M. van Scharenburg. Landschap 4(2):94-106.
Diversiteit en stabiliteit van landschappelijke ecosystemen; een handjevol paradoxen?
J.A. Klijn. Landschap 4(2):107-122.
Balansstudies en het beheer van trilvenen in het Utrechtse veenweidegebied.
A.F.M. Meuleman, R.P. de Ridder, B. Beltman, J.T.A. Verhoeven. Landschap 4(2):123-134.
Het CMLecotopensysteem, een landelijke ecosysteemtypologie toegespitst op de vegetatie.
R.A.M. Stevers, J. Runhaar, H.A. Udo de Haes, C.L.G. Groen. Landschap 4(2):135-150.

Zware metalen in de Kempen; ecologische aspecten.
W.D. Denneman, H.J.P. Eijsackers, J.H. Faber, W,C. Ma. Landschap 4(3): 172-195.
Ruimtelijke heterogeniteit en fauna, een literatuurstudie.
S.M. ten Houte de Lange. Landschap 4(3):196-215.
Het Haringvliet, het bezinkputje van West-Europa.
F.J.A. Saris, H. Duel. Landschap 4(3):216-232.
Sediment stabilisatie door bentische diatomeeën in het intergetijdegebied van de Oosterschelde.
P.C. Vos. Landschap 4(3):233-247.

De waarden langs de Friese IJsselmeerkunst: samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie.
H. Slager, G.F.J. Smit. Landschap 4(4):264-273.
De samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie in het Veerse meer en de Braakman.
G.F.J. Smit, J. Visser. Landschap 4(4):274-288.
De metapopulatie: model van een populatie in een versnipperd landschap
P.F.M. Opdam. Landschap 4(4):288-306.
Chorologische relaties via de pendelende vogels: een onderzoekmethode.
A. van Winden, P.F.M. Opdam. Landschap 4(4):307-319.
Ecohydrologie, een overzicht.
G.B.M. Pedroli. Landschap 4(4):320-330.

Themanummer Ecologische normstelling
Ecologische normen.
F.J.A. Saris, W.T. de Groot. Landschap 4(th):5-10.
Normstelling in het milieubeleid.
J.P. Cornet. Landschap 4(th): 1 l- 16.
Ecologische normen voor de bodem: drijfzand of vaste grond?
E.H. Hueck-van der Plas, H. Eijsackers. Landschap 4(th):17-27.
Ecologische normstelling voor het zoete water.
S.P. Klapwijk. Landschap 4(th):28-40.
Ecologische normstelling voor getijdewateren.
A.C. Smaal. Landschap 4(th):41-46.
Luchtkwaliteitsnormen en ecologie.
W.J.M. Konz. Landschap 4(th): 47-50.
Richtlijnen voor de ammoniakemissie van intensieve veehouderijbedrijven; een voorbeeld van afgeleide ecologische normstelling.
H.A. Udo de Haes, E. van der Voet. Landschap 4(th):51-57.
Ammoniakdepositienormen en hinderwet, praktijkervaring en toekomstverwachting.
H. Hannessen. Landschap 4(th):58-62.
Normstelling voor de terrestische natuur.
A. Don. Landschap 4(th):63-69.

1988

Milieukritische stoffen in terrestrische ecosystemen; bouwstenen voor een biologisch meetnet.
C. Kwakernaak, J.M. Marquenie. Landschap 5(1):4-16.
Fouten in geografische informatiesystemen.
P.A. Burrough, R.C. Jager. Landschap 5(1):17-26.
Ruimtelijke relaties door grondwaterstroming op de Nederlandse zandgronden.
N.H.S.M. de Wit, H.J.S.M. Vissers, W. Bleuten. Landschap 5(1):27-43.
Dissipatieve structuren: theorie en implicatie voor de landschapsecologie.
W.B. Harms, P.J.A.M. Smeets. Landschap 5(1):44-55.

Wegbermen en rivierdijken als mogelijke migratiebanen voor planten.
H.J.P.A. Verkaar. Landschap 5(2):72-82.
Erosie in de duinen bij Bergen aan Zee, de samenhang tussen geomorfologischeprocessen, bodem en vegetatie.
R.M. Hulshoff, P.D. Jungerius. Landschap 5(2):83-97.
Vegetatie karteren met behulp van extrapolatie uit bodemkaarten en luchtfoto’s in West-Brabant.
M. Post, N.J.M. Gremmen, J. Wiertz, D.W.H. Joanknecht. Landschap 5(2):98-112.
Informatievoorziening bij landinrichting, automatiseringsmogelijkheden bij gebruik en verwerking van landschapsecologische gegevens.
J. Taks , J. van de Laar Landschap 5(2):113-120.

Ecohydrologie in polders: het Noorderpark.
B. Beltman, H. Duel, M. van der Bie, E. Otten, G. Rouwenhorst. Landschap 5(3):152-169.
De Groote Peel, kweekvijver voor veenmossen of natuurgebied?
T.W.N. Bakker, J.H.J. Joosten, A. Poelman . Landschap 5(3):170-186.
Windturbineparken en vogels: een methode voor de keuze van locaties.
J.J. Boersema, J. van Bon, F.J.A. Saris. Landschap 5(3):187-200.
Ontwikkelingen in de landbouw, een ruimtelijk perspectief voor natuurontwikkeling?
P. Padding, H.J. Scholten. Landschap 5(3):201-212.

“Bosaanleg en ecologische infrastructuur in de Randstad”.
W. B. Harms, J. P. Knaapen. Landschap 5(4):234-252.
De invloed van vermesting op terrestische ecosystemen.
P.J.M. van der Aart, R. Aerts, R. Bobbink, H.F.G. van Dijk, W. Koerselman. Landschap 5(4):253-269.
Extra voedingsstoffen in zee, gevolgen, voordelen, nadelen.
I. De Vries, W. van Raaphorst, N. Dankers. Landschap 5(4):270-285.
Lege decors en snelle clips; landbouw en landschap in het verenigd Europa na 1992.
J. Meeus. Landschap 5(4): 286-294.

1989

Ingrijpen of niet, het continue dilemma van de natuurbescherming.
H.J. van der Windt, J.N.M. Dekker, E.C. Brand. Landschap 6(1): 3-18
Emissie van stikstof uit landbouw gronden in relatie tot bemesting en bedrijfsvoering.
H.G. van der Meer, P.C. Meeuwissen. Landschap 6(1): 19-32
Van voedingsstof tot vis en van vis tot voedingsstof.
L.van Liere, R.D. Gulati, E.H.R.R. Lammens, F.G. Wortelboer. Landschap 6(1): 33-46
De ontwikkeling van de Nederlandse landschapsecologie als interdisciplinair wetenschapsgebied in internationaal verband.
J.M. Cramer, W. van der Wulp. Landschap 6(1): 47-64
Forum. Theorieën en concepten: een tussentijdse balans.
I.S. Zonneveld. Landschap 6(1): 65-76

Ecologische en bosbouwkundige aspecten van bosontwerpen.
J.P. Knaapen, W.J.C. Hoeffnagel. Landschap 6(2): 91-114
Landschapsplanning in het Noorderpark.
P.J.A.M. Smeets, A.F.M. Meuleman, E.N. van Maren, K. Nieuwerth. Landschap 6(2): 115-128
Toetsing ecotopensysteem: Relatie tussen de vochtindicatie van de vegetatie en grondwaterstanden.
J.Runhaar. Landschap 6(2): 129-146
Belang van de strooisellaag voor de totale depositie in een dennenbos.
P.C. Jansen. Landschap 6(2): 147-161

Broedvogels in een landschap. Landschapsecologische relaties in een Brabants beekdal.
P. Opdam, J. Kalkhoven. Landschap 6(3): 177-195
Stofstofdepositie en normstelling voor bos en heide.
W.D. Denneman. Landschap 6(3): 197-219
Toepassing van elektromagnetische methoden in het ecohydrologisch onderzoek.
P.P. Schot, B. Barends, M.J. Wassen. Landschap 6(3): 221-235
Forum. De ecologische hoofdstructuur in het Natuurbeleidsplan.
W. Lammers. Landschap 6(3): 239-246
Forum. Advies van de Natuurbeschermingsraad over het Natuurbeleidsplan.
Natuurbeschermingsraad. Landschap 6(3): 249-260
Forum. Natuurbeleidsplan: verfrissend maar eenzijdig.
W.J. van der Weijden. Landschap 6(3): 261-262

Modellering van de neerslag-afvoerrelatie met behulp van een digitaal terreinmodel.
D. Mallants, J. Feyen. Landschap 6(4): 277-290
Persistentie en hiërarchische organisatie van ecosystemen.
L.F.M. van den Aarsen. Landschap 6(4): 291-300
Prehistorische woonplaatsen in een landschap.
B.J. Groenewoudt. Landschap 6(4): 301-317
De ionic ratio als variabele standplaatsfactor.
B. Beltman, G. van Wirdum, T.G. Rouwenhorst. Landschap 6(4): 319-331
Forum. Natuurbeleidsplan: Te weinig kiezen en te veel verliezen
H.E. van de Veen. Landschap 6(4): 335-337
Forum. Natuurbeleidsplan.
E.W.G. van der Bilt. Landschap 6(4): 339-342
Forum. RARO-advies over het Natuurbeleidsplan.
W.R.M. Wijtenburg. Landschap 6(4): 343-345
Reacties: A. Klein Tank, W. Bleuten & G. Draaijers / met naschrift auteur. Landschap 6(4): 347-349.

Extra nummer Pijsvraag “Landschap in Overgang?”
Waarom een prijsvraag van Naruurmonumenten?
P.J. van Herwerden. Landschap 6(extra): 3-4.
De Verwachting: eem plan voor de Nieuwkoopse Plassen en omgeving.
R. de Visser, S.R.J. Jansen, C.W. van Rabenswaay, W.J.C. Hoeffnagel. Landschap 6(extra): 5-22.
Veenhoop.
H. Berg, D. de Groot, J.G.E. Hoogveld. Landschap 6(extra): 23-42
Ontboezeming.
R.C.H. Flipphi, E.W.P. van der Linden, J.G.M. Rademakers. Landschap 6(extra): 43-57
Rapunzel: een landschapsplan voor het gebied Fochteloo/Norg.
B.A. Bennema. Landschap 6(5): 59-63.
Opkwelling
G. Van Dijk, A.M. Hottinga, R.J. Lambermont, H. Veltman, H. Vissers, C. Zwaan. Landschap 6(extra): 65-70
“Bakermat?”
J. Kuiper, R. Santema, C. Sloet- Van Oldruitenborgh. Landschap 6(extra): 71-78.
Natuurbeschermingsproblemen op de tekentafel.
M.C. van den Berg. Landschap 6(extra): 79-83.
Natuurbeschermingsstrategie in overgang.
C. W. Stortenbeker. Landschap 6(extra): 85-87.
Landbouw in een veranderende samenleving.
W.J. van Grondelle. Landschap 6(extra): 89-91.
Waterhuishoudkundige aspecten in het landschap in overgang.
N. Straathof. Landschap 6(extra): 93-95.
En verbonden zal er worden! Ecologische infrastructuur in overgang.
P. Opdam. Landschap 6(extra): 97-99
Landschapsinrichtingsaspecten.
F. Hellinga. Landschap 6(extra): 101-104.

1990

Avifauna in houtwallandschappen. Naar een voorspellend model voor de effecten van herinrichting.
A. Schotman, P. Opdam & H. Sierdsema. Landschap 7(1): 3-15.
Nivellering van de verlanding. Een gevolg van veranderingen in hydrologie en beheer.
A. Barendregt, M.J. Wassen & A. van Leerdam. Landschap 7(1): 17-32.
De Belgische Kempen. Mineralenrijke kanalen door een voedselarm gebied.
D. Boeye, G. De Blust, D. De Baere, D.van Straaten, D. Paelinckx & R.F. Verheyen. Landschap 7(1): 33-43.
Forum: Natuurontwikkeling. Theoretische uitgangspunten in de ecologie.
R. Hengeveld. Landschap 7(1): 47-54.
Forum: Complete ecosystemen. Over de zin en onzin van een concept.
J. Dekker. Landschap 7(1): 55-61.

Westeuropese landbouwlandschappen. Aantekeningen bij een typologie.
J. Meeus. Landschap 7(2): 75-100.
Isolatie en uitsterfkans. De gevolgen van isolatie voor de overleving van populaties van arthropoden geïllustreerd aan loopkevers.
P. den Boer. Landschap 7(2): 101-119.
Natuurbeleidsplan en onderzoek. Visie, onderbouwing en perspectief.
J.A. Klijn & W.B. Harms. Landschap 7(2): 121-128.

Verdroging van natuur in Nederland. Deel I: Inventarisatie van de omvang van het probleem.
C.R. van Gool, C.L.G. Groen, J. Runhaar & A.R. van Amstel. Landschap 7(3): 145-163.
Verdroging van natuur in Nederland. Deel II. Hydrologische aspecten van de inventarisatie.
A.C. Garritsen, A.R. van Amstel & H.L.M. Rolf. Landschap 7(3): 165-181.
De stikstofbalans van slootkanten. Aspecten van natuurgerichte inrichting en beheer van veenweidegebieden.
Th.C.P. Melman, L.F.C.M. van Oers & R.H. Kemmers. Landschap 7(3): 183-201.
Poster-bijlage: Ontgronding in het Maanderbroek.
R. de Visser & J. Koek. Landschap 7(3).

Hiërarchische ecosysteemclassificatie. Voorstel voor een eenduidig begrippenkader.
F. Klijn & H.A. Udo de Haes. Landschap 7(4): 215-233.
Herbestemming van landbouwgrond. Een muiticriteria benadering.
M. van Herwijnen, R. Janssen & P. Rietveld. Landschap 7(4): 235-252.
Natuurwaarden in cultuurlandschappen.
A. Mabelis. Landschap 7(4): 253-268.
Review: Helofytenfilters. Helderheid over de zuiverheid.
H. Duel & R. During. Landschap 7(4): 269-278.

1991

Kerngebieden en kleinschalig landschap. Een benadering met een metapopulatiemodel.
J. Verboom, P. Opdam & A. Schotman. Landschap 8(1): 3-14.
Water en wijkontwerp. Stadsecologische stappen in de planvorming.
S. Tjallingii. Landschap 8(1): 15-32.
Beheersovereenkomsten in veenweiden. Mogelijke effecten op vegetatie en weidevogels.
W. Altenburg & E. Wymenga. Landschap 8(1): 33-45.
Forum. De vierde nota extra. Koersbepaling landelijke gebieden.
H. Kamphuis. Landschap 8(1): 47-58.
Forum. Natuurbeleidsplan en onderzoek. Een toelichting.
F.J. van Zadelhoff & A.N. van der Zande. Landschap 8(1): 59-72.

Alternatieven voor wateraanvoer. Een aanzet tot gebiedsgericht beleid tegen de toenemende invloed van gebiedsvreemd water.
C. Kwakernaak, F. Klijn, J.L. Fiselier & H. Duel. Landschap 8(2): 93-107.
GIS voor het heidebeheer. Een toepassing voor administratie en evaluatie.
L. Vels, R.-J. Bijlsma & P. Moen. Landschap 8(2): 109-117.
Forum. De visie Landschap 1991. Op weg naar een kwalitatief hoogwaardig landschap.
D.A. Boogert. Landschap 8(2): 119-128.
Forum. De visie Landschap. Een nieuw perspectief.
C.R. Jurgens & P. Vrijlandt. Landschap 8(2): 129-134.
Forum. Natuurontwikkelingsplan Vlaanderen.
P. Leroy. Landschap 8(2): 135-140.

Het visuele landschap. Onderzoek naar de visuele kwaliteit van landschappen.
H. Dijkstra. Landschap 8(3): 157-175.
Monitoringprojecten met vrijwilligers. Moeilijkheden en mogelijkheden.
A.J. van Strien, L. van Duuren & T.J. Verstrael. Landschap 8(3): 177-189.
Review. Metapopulatiemodellen. De toepasbaarheid voor inrichting en beheer.
J. Verboom. Landschap 8(3): 191-199.
Forum. De Visie Landschap. Ecologische kwaliteit en de cascobenadering.
P. Opdam. Landschap 8(3): 201-207.

Het relatienotabeleid. Worden de oppervlaktedoelstellingen wel gehaald?
M. Kruk, L. van Egmond & W.J. ter Keurs. Landschap 8(4): 223-240.
Duurzame graasveehouderij. Naar landbouwkundig vermogen en ecologische draagkracht.
C. Hermans & P. Vereijken. Landschap 8(4): 241-248.
Meetnetten voor het natuur- en milieubeleid. Een systematiek voor opzet en gebruik.
P. Vos, A.B.M. Orleans, E. Meelis & W.J. ter Keurs. Landschap 8(4): 249-264.
Review. Beekmeandering en natuurontwikkeling. Een geomorfologische benadering.
H.P. Wolfert. Landschap 8(4): 265-276.

1992

Waterverbruik van bossen.
A. W.L. Veen. Landschap 9(1): 3-16.
Uiterwaardenbeleid. Sturing van landschapsecologische processen.
R.H.G. Jongman. Landschap 9(1): 17-29.
Duurzaamheid en natuur. De betekenis van het begrip duurzaamheid voor beleid en onderzoek.
A. Klein Tank & R. Cuperus. Landschap 9(1): 31-38.
Historische ecologie. Een overzicht van achtergronden en mogelijke toepassingen in Nederland.
G.H.P. Dirkx, P.W.F.M. Hommel & J.A.J. Vervloet. Landschap 9(1): 39-51.

Themanummer Hydro-ecologische voorspellingsmethoden voor beheer en beleid – Voorwoord.
J. de Smidt & T. Garritsen. Landschap 9(2): 71-72.
Ecohydrologie, the state of the art.
G.B.M. Pedroli. Landschap 9(2): 73-82.
Hydro-ecologische modellen. Mogelijkheden, beperkingen en perspectieven.
M.J. Wassen & P.P. Schot. Landschap 9(2): 83-105.
Hydrologische voorspellingsmethoden. Kanttekeningen bij de bruikbaarheid voor ecologische toepassingen.
P.J.T. van Bakel. Landschap 9(2): 107-117.
Hydro-ecologie en waterwinning. Effectvoorspelling nu en straks.
A.J.M. Jansen Landschap 9(2): 119-125.
Hydro-ecologie en landinrichting.
R. de Ridder & F. Foekema. Landschap 9(2): 127-136.
Hydro-ecologie en Staatsbosbeheer. De huidige praktijk en wensen.
P.C. de Hullu. Landschap 9(2): 137-141.
Hydro-ecologie en de provincie. Noord-Holland als voorbeeld.
J.W. Nieuwenhuis & J.W. Siffels. Landschap 9(2): 143-148.
Toekomst hydro-ecologie. Een persoonlijke visie op ontwikkelingen.
A.P. Grootjans. Landschap 9(2): 149-157.
Hydro-ecologie geëvalueerd. De aansluiting van aanbod op vraag naar hydro-ecologische kennis.
J.T. de Smidt & M.Wassen. Landschap 9(2): 159-161.

Bos en akkervogels.
J. van ’t Hoff & K. van Scharenburg. Landschap 9(3): 165-174.
Ecologische bodemclassificatie. Een pragmatische aanpak van uit de standplaatsbenadering.
F. Klijn & R.W. de Waal. Landschap 9(3): 175-187.
De Noordse woelmuis in het Deltagebied. Is er een relatie tussen habitatfragmentatie en concurrentie op de schaal van het landschap?
R.van Apeldoorn, H. Hollander, W. Nieuwenhuizen & F.van der Vliet. Landschap 9(3): 189-202.
Koppeling van vogelmeetnetten. Van individueel plot naar Europees meetnet
F.J.A. Saris. Landschap 9(3): 203-215.
Forum. Duurzaamheid en het natuurbeleid. Nut en onnut van een nieuwe term.
T.J. Wams, W.A. Wiersinga, H.J. van der Windt, R.C. Looijen & E.B. Oosterveld. Landschap 9(3): 217-223.

Landschapsanalyse met SPOT.
O.J. Walpot, H. Dufourmont & H. Gulinck. Landschap 9(4): 237-254.
Rivierdynamiek in uiterwaarden. Ecologische perspectieven en consequenties voor de rivierafvoer.
H. Duel & C. Kwakernaak. Landschap 9(4): 255-270.
Vestiging van plantesoorten. Bereikbaarheid en geschiktheid van verschraalde graslanden.
D. van Dorp. Landschap 9(4): 271-283.
Forum. Referentiebeelden en duurzaamheid. Tijd voor beleid.
R.During & H. Joosten. Landschap 9(4): 285-295.
Poster-bijlage: Natuurontwikkeling tussen Nieuwkoop en Botshol
P. Veen. Landschap 9(4).

1993

Staalkaarten voor een ecologische landevaluatie.
R.H. Kemmers. Landschap 10(1): 5-22.
Modelecosystemen: brug naar het veld. Lotgevallen en effecten van een insekticide in micro- en mesocosms.
T.C.M. Brock, S.J.H. Crum, P.Leeuwangh, W.G.H.Lucassen & R.van Wijngaarden. Landschap 10(1): 23-36.
Ecologische normen en risicobenadering. Aanzet voor vermesting en verdroging.
J.R. Latour & R. Reiling. Landschap 10(1): 37-46.
Forum. Van patroon naar proces en terug. De relatie tussen landschapsecologisch onderzoek en toepassing.
P. Opdam. Landschap 10(1): 47-54.
Reactie. Inventief maar gevaarlijk. Reactie op het artikel van Latour en Reiling over ecologische normstelling.
P.H.M.A. Clausman. Landschap 10(1): 55-61. Met naschrift auteurs.

Kwelders en waterkwaliteit. Een verkenning in het Waddengebied.
P.C. Leendertse, J. Rozema, G.M. Janssen & J.H. Bossinade. Landschap 10(2): 3-15.
Verzuring van kalkrijke venen. Een studie naar effectgerichte maatregelen.
B. Beltman & T. van den Broek. Landschap 10(2): 17-32.
Verschil in verschijning. Een vergelijking van vier biologische en aangrenzende gangbare landbouwbedrijven.
F.Stroeken, K. Hendriks, J. Kuiper & J.D. van Mansvelt. Landschap 10(2): 33-45.
Kartering van waterkwaliteit. Het elektrisch geleidingsvermogen als voorspeller van ecologisch relevante watertypen.
R.H. Kemmers, F. Brouwer & J.R. Mulder. Landschap 10(2): 47-60.
Forum. Nieuwe avonturen tegemoet. De samenwerking tussen landschapsarchitecten en landschapsecologen.
D.F. Sijmons. Landschap 10(2): 61-67.
Poster-bijlage: Verweving natuur en drinkwaterwinning. Mogelijkheden in het stroomgebied van de Baakse Beek.
J.M.J. Farjon. Landschap 10(2).
Poster-bijlage: Milieukartering Drenthe. Toepassing landschapsecologische gegevens bij provinciale beleidsvoorbereiding.
B. Hoentjen, B. Buijs, A. Van de Vijver & J. Smittenberg. Landschap 10(2).

Integratie: nuttig, mits helder en groen. Een conceptuele analyse.
J.J. Boersema & C. Kwakernaak. Landschap 10(3): 3-19.
Van emissie tot ecologische effect. Naar een risico-analyse van emissies in rivierstroomgebieden voor aquatische ecosystemen.
G.M. van Dijk, R.J. Leewis & J. Knoop. Landschap 10(3): 21-33.
Rivierdynamiek in nevengeulen. Rivierkundige en ecologische randvoorwaarden.
H.J. Barneveld, G.B.M. Pedroli & J.P.R.A. Sweerts. Landschap 10(3): 35-47.
Natuurontwikkeling langs rivieren. Over toepassing van natuurdoeltypen en dynamische rivierecosystemen.
S.R.J. Jansen & J.G.M. Rademakers. Landschap 10(3): 49-68.
De Gelderse Poort. Entree van de toekomst.
W. Helmer, G. Litjens & W. Overmars. Landschap 10(3): 69-83.
De WLO-reizen 1993 – voorwoord. Landschap 10(3): 85.
De Donau en de Morava.
H.N. Siebel. Landschap 10(3): 86-90.
Het oerwoud van Bialowieza als referentie voor natuurontwikkeling.
J.T.de Smidt & J.J.Peskens. Landschap 10(3):91-94.
Ontdekkingsreis naar de Biebrza-vallei.
M.J. Wassen. Landschap 10(3): 95-99.
Dronk u van hetzelfde water als waarin u kanode?
R.H. Kemmers. Landschap 10(3):100-102.
Het Gartenreich: de wortels van de regionale landschapsplanning.
N.F.C. Hazendonk, N.M. van Gelderen & M. Kok. Landschap 10(3): 103-107.
De Allier.
M.J.J. Kerkhofs & F.J. Schepers. Landschap 10(3): 108-112.

Milieukwaliteit en aandachtssoorten. Chemische milieukwaliteit als habitatvariabele voor de Kerkuil en de Lepelaar.
W.D. Denneman. Landschap 10(4): 3-14.
Hydro-ecologie en beleidsvoorbereiding. Uitwerking van een hydro-ecologische methode bij de provincie Drenthe.
U. Vegter, P.C. Schipper & A.C.J. Dijkstra. Landschap 10(4):15-30.
Eutrofiëring van laagvenen. Interne of externe oorzaken?
W. Koerselman & J.T.A. Verhoeven. Landschap 10(4): 31-44.
Forum. Beleid voor algemene natuurkwaliteit. Hoe krijgt het handen en voeten: een aanzet voor discussie.
B.H. van Leeuwen. Landschap 10(4): 45-52.
Reaktie. Algemene natuurkwaliteit. Een prima idee, maar het moet eenvoudig blijven.
H.A. Udo de Haes, W.L.M. Tamis, G.R. de Snoo & K.J. Canters. Landschap 10(4): 53-60.
Poster-bijlage: Voorbeeldplan Nadorst. Natuurontwikkeling en drinkwaterproduktie via oeverinfiltratie in het Reggestelsel.
M. van Buuren, L.J. Stalpers, P. van Bolhuis, P. Vrijlandt, A.J.M. Jansen & W.Th. Wassink.

1994

Bosvogeldichtheden in Nederland. Verschillen door klimaat, landschap of bosgeschiedenis?
A.G.M. Schotman, P.F.M. Opdam & C.J.F. ter Braak. Landschap 11(1): 3-17.
Helofyten in het Wageningse Binnenveld. Voorkomen in relatie tot dispersiekenmerken.
M. Bulle, J.M. van Groenendael & C.R. Jurgens. Landschap 11(1): 19-28.
Planten en bestuivers: Achteruitgang leidt tot verschuivende relaties.
M.M. Kwak. Landschap 11(1): 29-39.
Forum. Ellenberg-indicatiewaarden. Verbetering met reciprocal averaging?
J. Runhaar, J.P.M. Witte & R.H.G. Jongman. Landschap 11(1): 41-48. Met naschrift auteurs.
Forum. Algemene natuur. Strategieën voor normstelling.
J. Dekker & J.H.A. van Oostrum. Landschap 11(1): 49-54.

Rivierlandschappen in Vlaanderen; geomorfologische ontwikkeling.
W. Huybrechts & C. Verbruggen. Landschap 11(2): 3-13.
Populatie structuur en bestuiving. Effecten van ruimtelijke rangschikking bij de Zwartblauwe rapunzel.
M.M. Kwak. Landschap 11(2): 15-24.
Op zoek naar de bottleneck. N- en P-beperking in venen en duinvalleien.
J.T.A. Verhoeven, M.J. Wassen, A.F.M. Meuleman & W. Koerselman. Landschap 11(2): 25-39.
Forum. Zin en onzin van de ANK-discussie.
W.B. Harms. Landschap 11(2): 41-46.

Themanummer Ontsnippering
Versnippering – ontsnippering. Een beschouwing vanuit het rijksnatuurbeleid.
R.J. Doets. Landschap 11(3): 5-13.
Versnippering – ontsnippering. Beleid en onderzoek bij Verkeer en Waterstaat.
H.D. van Bohemen, C.J. Padmos & J.G. de Vries. Landschap 11(3): 15-25.
Natuureffecten van verkeerswegen. Wegen voor de onderbouwing van mitigerende en compenserende maatregelen.
R. Cuperus & K.J. Canters. Landschap 11(3): 27-36.
Ecologische verbindingszones. Een uitwerking voor de Provincie Utrecht.
S.M.E. Stam, H. van Arkel & R. Beenen. Landschap 11(3): 37-48.
Mitigerende maatregelen in Zuid-Holland. Versnipperde acties of actieve ontsnippering?
J. van der Sluijs. Landschap 11(3): 49-60.
Mitigatie en compensatie: Hoe meten we de effectiviteit?
P.F.M. Opdam. Landschap 11(3): 61-70.
Broedvogels in lijnvormige begroeiing. Een voorspellingsmodel voor effecten van landinrichting.
W. Oostenbrink, A. Schotman & R. Reijnen. Landschap 11(4): 3-15.
Review. Onbespoten akkerranden. Voor natuur, milieu en bedrijf.
G. de Snoo & H.A. Udo de Haes. Landschap 11(4): 17-32.
Review. Identiteit in de landschapsplanning. Een begrip in identiteitscrisis.
H. Boerwinkel. Landschap 11(4): 33-42.

1995

Natuurontwikkeling noordoever Nederrijn. Toepassing van landschapsecologie in de planvorming.
F. Kwadijk & J.G.M. Rademakers. Landschap 12(1): 3-14.
Datering van essen en plaggenbodems. Een archeologische onderzoeksmethode getest.
G.H.P. Dirkx, J.H. Oude Voshaar & Th. Spek. Landschap 12(1): 15-29.
Forum. Natuur versus cultuur? Natuurontwikkeling, landschapsbehoud en de identiteit van het cultuurlandschap.
A.J. Haartsen. Landschap 12(1): 31-34.
Forum. Wit gebied of bleek beleid?
H. Derckx. Landschap 12(1): 35-39.
Poster-bijlage : Overwinning langs de IJssel. Perspectieven voor drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling.
G.B.M. Perdoli, R.A. Kloosterman, J. Wisserhof, W. van Ellen & M. Marchand. Landschap 12(1).

Stikstofbalansen voor Natuurgerichte Normstelling Nutriënten.
M. Gorree, J. Runhaar & F. Klijn. Landschap 12(2): 5-17.
Intergratie van MCA en GIS in planning. Toegepast op het locatiekeuzevraagstuk voor natuurontwikkeling.
G.J. Carsjens, W.G.M. van der Knaap, T.J.A. Gies & J. Kooreman. Landschap 12(2): 19-32.
Schoonwaterplan. Helder water voor de stad Utrecht en de Kromme Rijn.
R. During & B. Specken. Landschap 12(2): 33-45.
Duindoornroosje. Een geheime tuin in de Randstad.
J.J. Peskens. Landschap 12(2): 47-49.
Forum. Algemene natuur. Een realistische referentie.
J.C. Buys. Landschap 12(2): 51-54.
Forum. Doelen voor algemene natuurkwaliteit. Nodig ?ɬ�n mogelijk.
B.H. van Leeuwen. Landschap 12(2): 55-58.

Special Issue Ecological networks
Ecological Networks. Experience gained by the Council of Europe.
J.P. Ribaut. Landschap 12(3): 11-16.
The nature frame. Lithuanian experience.
P. Kavaliauskas. Landschap 12(3): 17-26.
Ecological networks in Estonia. Impact of landscape change.
Ü. Mander, H. Palang & J. Jagomägi. Landschap 12(3): 27-38.
Ecological network(s) in Slovakia.
M. Doms, J. Šteffeck & M. Jančová. Landschap 12(3): 39-50.
Ecological networks in Greece. Current status, Administration approaches and research initiatives.
A.Y. Troumbis. Landschap 12(3): 51-62.
Ecolog ical networks in Danish planning.
J. Brandt. Landschap 12(3): 63-76.
The Dutch ecological network.
F.J. van Zadelhoff & G.W. Lammers. Landschap 12(3): 77-88.
The Green Main Structure for Flanders. The development and implementation of an ecological network.
G. De Blust, D. Paelinckx & E. Kuijken. Landschap 12(3): 89-98.
‘Planung Vernetzter Biotopsysteme’. Design of the habitat network of Rheinland-Pfaiz State (Germany).
R. Burkbardt, U. Jaeger, E. Mirbach, A. Rothenburger & G. Schwab. Landschap 12(3): 99-110.
Metropolitan landscape Planning. A Greenway Vision for the Lisbon Metropolitan Area.
J.R. Machado, M.T. Andresen, A.T. Rico, J. Ahern, J.G. Fabos. Landschap 12(3): 111-121.
Ecological Networks in Europe. Congruent developments.
R.H.G. Jongman. Landschap 12(3): 123-130.

Themanummer Natuurvoorspelling
Kolonisatie door planten en dieren. Zuidelijk FIevoland als voorbeeld.
J.H. Mook, J. Haeck & J. van der Toorn. Landschap 12(4): 7-22.
Oostvaardersplassen. 25 jaar pionieren op weke bodem.
M.R.van Eerden, J.T.Vulink, G.K. Polman, H.J.Drost, G.Lenselink &W.Oosterberg. Landschap 12(4):23-39.
Plaat- en schorhabitats. De Oosterschelde na de werken.
A.C. Smaal, H. Smit & J. Coosen. Landschap 12(4): 41-54.
Voorspellen in de ecologie. De beperkingen van modellen.
M. Scheffer & J. Beets. Landschap 12(4): 55-67.
Modellering van vegetatiesuccessie. Hoe kunnen vegetatieveranderingen in natuurontwikkelingsgebieden voorspeld worden?
H. Olff, F. Berendse, D. Verkaar & G. van Wirdum. Landschap 12(4): 69-82.
Het LEDESS-model. Een gebiedsgericht kennismodel bij scenario’s voor natuurontwikkeling.
W.B. Harms, W.C. Knol & J. Roos-Klein Lankhorst. Landschap 12(4): 83-98.
Reactie. Ecosysteem-modellen. Reactie op het artikel van Scheffer en Beets over ecologische voorspelling.
F.J. Los & G.B.M. Pedroli. Landschap 12(4): 99-101. Met naschrift auteurs.
Mitigerende maatregelen voor de Das. Een methode voor probleemdetectie en evaluatie van voorzieningen.
R. van Apeldoorn, ir. H. Houweling & G. Veenbaas. Landschap 12(5): 5-12.
Natuurherstel in infiltratiegebieden. Naar een strategie voor geëutrofiëerde duinen.
P.J. Stuyfzand & W. Koerselman. Landschap 12(5): 13-28.
Mesotrofe verlandingsvegetaties, nieuwe kansen in het Noorderpark.
T. van den Broek & B. Beltman. Landschap 12(5): 29-37.
Forum. Dassen op weg. Tien jaar mitigatiebeleid voor dassen voldoende?
H. Derckx. Landschap 12(5): 39-44.
Forum. Autonome natuurontwikkeling. Een uitdaging voor de toekomst!
J. van Rijen. Landschap 12(5): 45-49.
Reactie. Natuur en de toekomst van het verleden. Reactie op Cultuur versus Natuur door Adriaan Haartsen.
P. van Bolhuis. Landschap 12(5): 51-54.

Themanummer Vermesting van oppervlaktewater
Nutriëntenverliezen in de landbouw. Kloof tussen onvermijdbare en acceptabele nutriëntenverliezen?
D.T. van der Molen & A. Breeuwsma. Landschap 12(6): 7-14.
Regionaal omgaan met landelijke normen.
P.C.M. Boers, W.E.M. Laane & L. van Liere. Landschap 12(6): 15-21.
Vermindering eutrofiëring polderwater. Aanvullende maatregelen in polders in Friesland.
H. de Haan & R. Veeningen. Landschap 12(6): 23-34.
Bescherming van beken tegen vermesting. Een aanzet voor aanvullend regionaal beleid.
E.J.B. Uunk & G. Schmidt. Landschap 12(6): 35-46.
Bufferstroken langs watergangen. Een mogelijkheid om de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater te verminderen?
A.B.M. Orleans, F.L.T. Mugge, P. Vos & W.J. ter Keurs. Landschap 12(6): 47-62.
Vermindering fosfaatuitspoeling. Mogelijkheden bij fosfaatverzadigde gronden.
O.F. Schoumans, R. Kruijne & D.T. van der Molen. Landschap 12(6): 63-73.

1996

Worden onze natuurgebieden groot genoeg? Schatting van benodigde oppervlakte leefgebied voor kernpopulaties van een aantal diersoorten.
Jan Kalkhoven, Rob van Apeldoorn,Paul Opdam & Jana Verboom. Landschap 13(1):5-15
Ecotooptypen: natuurlijke eenheden? Ecologische soortengroepen vergeleken met plantensociologische soortengroepen.
Jan-Philip Witte, Jippe Hoogeveen & Geert van Wirdum. Landschap 13(1): 17-28.
Bodemvorming onder dennenaanplant. Omzetting van organische stof in dennenbosbodems in de Weerter Bergen.
Jan van Mourik & Jaap Boon. Landschap 13(1): 29-41.
Forum. Hoe onvoorspelbaar is de natuur?
Ernst Oosterveld, Teo Wams, Wim Wiersinga & Henny van der Windt. Landschap 13(1): 43-52.

Waterbeheer en natuur. Effectvoorspelling met het landelijke model DEMNAT.
Han Runhaar, Jan-Philip Witte & Mike van der Linden. Landschap 13(2): 65-77.
De waarde van natuur. Zeldzaamheid en de botanische waardering van gebieden.
Jan-Philip Witte. Landschap 13(2): 79-95.
Welke natuur hoort er bij de rivier? Naar een natuurstreefbeeld afgeleid van karakteristieke fenomenen van het rivierlandschap.
Bas Pedroli, Renske Postma, Jos Rademakers & Stan Kerkhofs. Landschap 13(2): 79-113.
Reactie. Reactie op een zeepkistenwedstrijd.
Ab Grootjans. Landschap 13(2): 115-118. Met nawoord auteurs.
Poster-bijlage: Water in de Voorbeeldplannen Vierde Nota.
Jos Jonkhof. Landschap 13(2)

Themanummer Oppervlaktewater
Chemische kwaliteit van de Rijkswateren. Ontwikkeling van de waterkwaliteit van Rijn, Maas en IJsselmeer (1971- 1993).
Gertjan Zwolsman. Landschap 13(3): 133-144.
Kwel uit oppervlaktewater. Oppervlaktewater als mogelijke voeding in natte natuurterreinen.
Jan Hoogendoorn, Ton Garritsen & Jan van Bakel. Landschap 13(3): 145-155.
Humusprofielen en bodemprocessen. Beoordeling van mogelijkheden voor wateraanvoer
Rolf Kemmers. Landschap 13(3): 157-168.
Sulfaatverrijkt water als inlaatwater? De rol van de waterkwaliteit bij maatregelen tegen verdroging
Leon Lamers, Fons Smolders, Emiel Brouwer & Jan Roelofs. Landschap 13(3): 169-180.
Aanvoer van gebiedsvreemd water. Probleem of oplossing voor natte natuur in het veenweidegebied?
Arthur Meuleman, Boudewijn Beltman & Robbert Scheffer. Landschap 13(3): 181-191.
Nat, eutroof en helder. Hydro-ecologie van een nagenoeg natuurlijke overstromingsvlakte
Martin Wassen. Landschap 13(3): 193-205.
Van veenrivier tot boezemwater. De Greft en het behoud van de Kamerikse Nessen
Hans de Mars, Ton Garritsen & Corrie van Elswijk. Landschap 13(3): 207-221.
Natte hooilanden aan het infuus. Oppervlaktewater als laatste redding?
Rudy van Diggelen, Renée Bakker, Jan Spieksma & Azing Wierda. Landschap 13(3): 223-234.
Gebiedsvreemd oppervlaktewater en kwel. Het Buitengoor te Mol (België)
Dirk Boeye & Maarten Hens. Landschap 13(3): 235-243.

Nederland in hokjes. De landschapsecologisch Kartering van Nederland.
Bert Harms & Frans Klijn. Landschap 13(4): 257-272.
N:P ratio’s en nutriëntenbeperking.
Willem Koerselman & Arthur Meuleman. Landschap 13(4): 273-283.
Hoe mooi is ruige natuur? Verschillen tussen gebruikers in de waardering van landschapskenmerken bij natuurontwikkeling.
Agnes van de Berg, Freek Coeterier & Charles Vlek. Landschap 13(4): 285-297.
Stroomdalgraslanden en rivierdynamiek. Behoud en ontwikkeling van bloemrijke graslanden langs de Boven-Dinkel
Patrick Hornmel, Diana Prins & Henk Wolfert. Landschap 13(4): 299-316.
Reactie. Van veld- naar desk-top ecologie. Reactie op het artikel Ecotooptypen: natuurlijke eenheden?
André Jansen & Piet Schipper. Landschap 13(4): 317-322.

1997

Kwelmodellering op nationale schaal.
Jippe Hoogeveen & Henk Vermulst. Landschap 14(1): 5-17.
Horstermeerpolder onder water? Natuurontwikkeling en bestrijding van verdroging in het Noord-HollandseVechtplassengebied.
Jos van Brussel, Hella Pomarius & Toine Vergroessen. Landschap 14(1): 19-32.
De verbindingszones binnen de EHS. Stand van zaken planvorming en realisatie door de provincies.
Arienne Bak & Rien Reijnen. Landschap 14(1): 33-46.
Forum. Algemene Natuurkwaliteit. Soortenrijkdom in relatie tot grondgebruik.
Helias Udo de Haes, Geert de Snoo, Wil Tamis & Kees Canters. Landschap 14(1): 47-51.

Verdwijnen van rietgordels in Nederland. Oorzaken, gevolgen en een strategie voor herstel.
Jaap Graveland & Hugo Coops. Landschap 14(2): 67-86.
De ammoniakproblematiek. Wetenschappelijke achtergronden.
Jan Willem Erisman & Roland Bobbink. Landschap 87-104.
Forum. Waardering van standplaatstypen. Vuisregels voor een beoordeling van potentiële botanische natuurwaarden
Jan-Philip Witte & Frans Klijn. Landschap 14(2): 105-109.

Een raar landschap in Amsterdam. Natuur en cultuur rond de Bijlmerweide.
Jurjen Keessen. Landschap 14(3): 123-130.
De Ewijkse Plaat. Natuurontwikkeling in relatie tot overstroming en begrazing.
Wilhert Bosman & Anne Sorber. Landschap 14(3): 131-146.
Paleo-ecologie van het rivierengebied. Het prehistorisch landschap als referentie voor natuurontwikkeling?
Leendert P. Louwe Kooijmans. Landschap 14(3): 147-158.
Van knooppunt naar standplaats. Ruimtelijke variatie rond knooppunten van regionale hydrologische modellen.
Jan Spieksma & Jos Schouwenaars. Landschap 14(3): 159-172.

Forum. Natuurverkenning ’97. Zangzaad voor het beleid en krachtvoer voor onderzoekers.
Roel During. Landschap 14(4): 185-191.
Natuurverkenning als beleidsverkenning. Een beleidswetenschappelijke analyse van de Natuurverkenning ’97
Diana de Jong & Pieter Leroy. Landschap 14(4): 193-206.
Groen licht voor groen? Strategische Groenprojecten Natuurontwikkeling bestuurskundig beschouwd.
Johan Wisserhof & Henri Goverde. Landschap 14(4): 207-218.
Review. Gifstoffen in het rivierengebied. Een belemmering voor natuurontwikkeling?
Jan Hendriks, Jolande de Jonge, Piet den Besten & Jack Faber. Landschap 14(4): 219-233.

1998

Hi?ɬ�rarchische geordende soortengroepen Concept en implicaties voor het natuurbehoud.
Olivier Honnay & Martin Hermy. Landschap 15(1): 5-17.
De vlinderstand in de 20e eeuw. Veranderingen van vlinderbiotopen in tijd en ruimte.
Bert Bleij, Chris van Swaay & Jan-Philip Witte. Landschap 15(1): 19-32.
Aardkundige waarden. Toepassingen van het LKN-bestand GEOMORF
Arjen Koomen, Gilbert Maas & Henk Wolfert. Landschap 15(1): 33-42.
Forum. Een taal voor algemene natuurkwaliteit De kwaliteitsmethode voor het bepalen van doelen voor algemene natuurkwaliteit.
Bas van Leeuwen & Robbert de Ridder. Landschap 15(1): 43-52.
Reactie. Schaalproblematiek. Reactie op het artikel ‘Van Knooppunt naar standplaats’
Paul van Walsum, Ab Veldhuizen & Evert Jan Lammerts. / met nawoord auteurs. Landschap 15(1): 53-56.

Effecten van zware metalen op de Das. Interactie tussen versnippering en vergiftiging.
Chris Klok, André de Roos, Sim Broekhuizen & Rob van Apeldoorn. Landschap 15(2): 77-86.
Balanceren tussen kwel en wegzijging. Hydrologisch beheer bij het herstel van soortenrijke natte graslanden
Sake van der Schaaf. Landschap 15(2): 87-98.
Vernatten en verschralen. Doel, maatregelen en onmogelijkheden voor herstelbeheer
Thies Oomes, Rob Geerts & Henk Altena. Landschap 15(2): 99-110.
Forum. Strategie tegen versnippering. Lagere orde wegen én autosnelwegen in één integrale aanpak.
Rinus Jaarsma & Frank van Langevelde. Landschap 15(2): 111-120.

Vuistregels. Zuurgraad weinig relevant bij hoge voedselrijkdom?
Remco van Ek. Landschap 15(3): 133-134.
Verdroging en fosfor-beschikbaarheid. Een klein verschil in maaiveldhoogte met grote gevolgen voor een natte schraallandvegetatie.
Tom van den Broek. Landschap 15(3): 135-144.
De potentiële natuurwaarde van de EHS. Natuurwaardering op basis van abiotische omstandigheden, het Natuur Technisch Model.
Wieger Wamelink, Cajo ter Braak & Han van Dobben. Landschap 15(3): 145-156.
Forum. Genetisch gemodificeerde organismen Risico’s voor ecosystemen en biodiversiteit.
André de Roos, Maurice Sabelis, Leo van der Geest, Marjolein van Bremen, Renate Geerts, Bart Groeneveld,
Ragnar Huiskamp, Tobias van Kooten, Patrick Meirmans & Mathijs Vlaar. Landschap 15(3): 157-168.

Gewenste Grondwatersituatie Natuur. Bepaling van de optimale grondwatersituatie op provinciale schaal.
Han Runhaar, Remco van Ek, Frans Klijn, Rob Ruijtenberg & Roelof Stuurman. Landschap 15(4): 181-194.
Natuurontwikkeling op verontreinigde locaties. Een beslissystematiek en de eerste ervaringen.
Bas Worm, Simon Bos, Laurent Bakker & Marien Spek. Landschap 15(4): 195-210.
Effectiviteit van vernatting. Invloed van 10 jaar vernatting op de regeneratieprocessen in de bodem van Veenkampen.
Dick van der Hoek & Rolf Kemmers. Landschap 15(4): 211-224.
Heeft Nederland veel of weinig natuurgebied? Een internationale vergelijking.
Wouter van der Weijden & Nico Middelkoop. Landschap 15(4): 225-230.
Vuistregel. Rekening houden met kwel bij inrichtingsmaatregelen
Robbert de Ridder. Landschap 15(4): 231-233.
Reactie. Modellentrein ontspoord met NTM-rijtuig achter een stoomlocomotief op smalspoor.
Frans Klijn, Remco van Ek & Flip Witte. Landschap 15(4): 235-241.
Nawoord auteurs. Stoomlokomotief met TGV-rijtuig op het goede spoor; TGV koploper besteld
Wieger Wamelink, Han van Dobben & Cajo ter Braak. Landschap 15(4): 241-243.
Reactie. Een stekelig beeld van het Atlantische bos.
Paul van den Bremt, Joep Dirkx, Roel During, Bas van Geel, Laura Kooistra & Guido Tack. Landschap 15(4): 245-
2250.

1999

Linking ecosystems to landscape. A challenge for ecologists.
Dennis F. Whigham. Landschap 16(1): 5-14.
Risico-analyse Mariene Milieu. Integrale effecten op het Noordzee-ecosysteem.
John H.M. Schobben & Boy C.P.L. Haenen. Landschap 16(1): 15-30.
Recente duinen langs de Waal. Eolische verschijnselen langs de rivier.
Hanneke van den Ancker, Pim Jungerius & Anne Sorber. Landschap 16(1): 31-42.
Vuistregel. Kritische waterstanden voor hoogveenherstel
Jan Spieksma. Landschap 16(1): 43-45.
Forum. Kosten en baten van natuurbeheer. Tijd voor duidelijkheid.
Jan Buys & Ernst Oosterveld. Landschap 16(1): 47-50.
Forum. Over kwantiteit én kwaliteit van natuur. Ruimtelijke schaal en doelsoorten als maat voor natuurkwaliteit.
Michiel F. Wallis De Vries. Landchap 16(1): 51-57.

De zuiveringsfunctie van moerassen
Arthur Meuleman & Jos Verhoeven. Landschap 16(2): 77-87.
Grote zoogdieren en de Europese EHS.
Geert Groot Bruinderink, Dennis Lammertsma & Rob Hengeveld. Landschap 16(2): 89-97.
De planning en het beheer van rietmoerassen. Beleidsevaluatie m.b.v. een modelstudie naar de levensvatbaarheid van moerasvogels.
Ruud Foppen, Rien Reijnen & Martin de Jong Landschap 16(2): 99-112.
De rol van particulieren in het natuurbeheer. Van agrarisch natuurbeheer naar natuurbeheer.
Johan Heinen & Dick Melman. Landschap 16(2): 113-121.
Het Kunstwerk van het millennium. Het Nederlandse Landschap.
Rudi van Etteger. Landschap 16(2): 123-125.

Themanummer Eutrofiering van grondwaterafhankelijke ecosystemen via vervuild grondwater.
Vermindering nutriëntenverlies uit landbouw. Van nutriëntenoverschotten naar evenwicht tussen aanvoer en afvoer.
Oene Oenema. Landschap 16(3): 141-152.
Eutrofiëring via grondwater rondom de Hierdense Beek. Van stikstofoverschot naar Snavelzegge.
Cors van den Brink, Uko Vegter & Thea Huijsman. Landschap 16(3): 153-168.
Bemesting van het grondwater. Het lot van nutriënten in de ondergrond.
Jasper Griffioen & Hans-Peter Broers. Landschap 16(3): 169-178.
Hoe gevoelig is natte natuur voor grondwaterverontreiniging? Op zoek naar sturende processen en factoren.
Leon Lamers, Fons Smolders & Jan Roelofs. Landschap 16(3): 179-189.
Eutrofiëring van beekdalhooilanden en de bijdrage van vervuild grondwater.
Harry Olde Venterink, Nico Pieterse & Roland van der Vliet. Landschap 16(3): 191-206.
Eutrofiëring via grondwater: probleem of hersenschim?
Willem Molenaar & Jos Hoogveld. Landschap 16(3): 207-219.
De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. Evaluatie van natuurwinst door beheersovereenkomsten.
David Kleijn, Marike Boekhoff, Fabrice Ottburg, Maurits Gleichman &Frank Berendse. Landschap 16(4):227-235
De duinen in dynamisch perspectief.
Mark van Til, Pieter Ketner, Fedde Boersma & Luc Geelen. Landschap 16(4): 237-249.
Laagveen in stilstand of ontwikkeling? Natuurdoelen voor het Strategisch Groenproject De Venen.
Jan J. den Held. Landschap 16(4): 251-263.
Forum. Multi-soortenmonitoring. Naar een efficiënt gebruik van soorten in het Vlaamse natuurbehoud.
Hans Van Dyck, Jos Gysels & Dirk Maes. Landschap 265-271.

2000

Schelpdierdynamiek, vogels en visserij in de Waddenzee.
Katja Philippart & Aad Smaal. Landschap 17(1): 5-14.
Veranderingen op de Veluwe. Simulatie van veranderingen in ecosysteemprocessen en botanische diversiteit op regionale schaal.
Harmke van Oene, Frank Berendse, Wim Arp & Rob Alkemade. Landschap 17(1): 15-30.
Veerkracht. Een nieuw doel voor waterbeheer?
Frans Klijn & Marcel Marchand. Landschap 17(1): 31-44.
Forum. Groene dooradering. Een ruimtelijk concept voor functiecombinaties in het agrarisch landschap.
Paul Opdam, Caria Grashof & Walter van Wingerden. Landschap 17(1): 45-51.

Veranderingen op de Veluwe. Simulatie van veranderingen in ecosysteemprocessen en botanische diversiteit op regionale schaal (herdruk).
Harmke van Oene, Frank Berendse, Wim Arp & Rob van Alkemade. Landschap 17(2): 65-80.
Europees natuurbeleid in Nederland: een pionier die zichzelf in de weg loopt
Marleen van den Top & Mariëlle van der Zouwen. Landschap 17(2): 81-96.
Natuurbeelden van de Nederlandse bevolking
Arjen Buijs. Landschap 17(2): 97-112.
De Biebrza-vallei als ecologische referentie voor Nederlandse beekdalen
Margien Bootsma, Martin Wassen & André Jansen. Landschap 17(2): 113-130.
Streekeigen natuur: een landschapsecologische analyse op plantensociologische grondslag
Joop H.J. Schaminee & Anton H.F. Stortelder. Landschap 17(2): 131-145.
Resultaatgericht Agrarisch Natuurbeheer
lngeborg Bax, Wim Schippers & Jan Spieksma. Landschap 17(2): 147-150.
Resultaatgericht Agrarisch Natuurbeheer. Een Reactie.
David Kleijn. Landschap 17(2): 151-152.

Kolonisatie van jonge bosfragmenten. De rol van ruimtelijke isolatie en implicaties voor bosuitbreiding.
Hans Jaquemyn, Jan Butaye & Martin Hermy. Landschap 17(3/4): 165-176.
De Oude Grenzen Methode. Een manier om betrouwbaar veranderingen in landschap en vegetatie te monitoren op basis van luchtfoto-karteringen.
John Janssen & Bas van Gennip. Landschap 17(3/4): 169-186.
Forum. Veerkracht. Aan het werk met een nieuw beleidsbegrip!
Albert Remmelzwaal & Jacques Vroon. Landschap 17(3/4): 187-191.
Forum. Toetsing van ecologische modellen.Wat draagt NUCOM bij aan de prognose van klimaateffecten op de vegetatie?
Maria van Staalduinen. Landschap 17(3/4): 193-196.
Forum. Toetsing van ecologische modellen. Een reactie.
Harmke van Oene, Frank Berendse, Wim Arp en Rob Alkemade. Landschap 17(3/4): 197-200.

2001

De natuur de maat genomen in vier graadmeters.
Ben ten Brink, Arco van Strien & Rien Reijnen. Landschap 18(1): 5-20.
Calcium: indicator voor de herkomst van grondwater?
Paul Schot, Poland van der Vliet & Martin Wassen. Landschap 18(1): 21-36.
Forum: Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw.
Geert De Blust & Else Demeulenaere. Landschap 18(1): 41-47.
Forum: Kansen voor het landschapsbeleid. Het benutten van ‘buitenlui’ als beheerder van het cultuurlandschap vraagt om ondersteuning.
Rob le Rutte. Landschap 18(1): 49-54.
Reactie. Prik de polder nog niet lek.
Jos Dekker. Landschap 18(1): 55-57.
Nawoord auteurs. Nederland kan als bruggenbouwer het poldermodel nog een mooie dienst bewijzen!
Marleen van den Top & Mariëlle van der Zouwen. Landschap 18(1): 57-58.

Multi-stress in het landelijk gebied. Gecombineerde effecten van nutrienten en bestrijdingsmiddelen op zoetwater ecosystemen.
Paul van den Brink, Theo Traas, Jan Janse, Jan, Cuppen, Cajo ter Braak & Theo Brock. Landschap 18(2): 69-81.
Het zout in de vegetatie. Verdwijnen van zoutminnende vegetaties door ontzilting in afgesloten zeearmen.
Yvonne R?ɬ?ling, Henk Slager & Hans Drost. Landschap 18(2): 87-98.
Forum. Een zwakke schakel in het natuurbeleid. Het realiseren van ecologische verbindingszones.
Pieter Glasbergen, Edzard van de Water & Martin Wassen. Landschap 18(2): 99-108.
Forum. Bodemdaling in veengebieden.
Wim J. Baas. Landschap 18(2): 109-117.

Themanummer Herstel van duinvalleien.
Geomorfologie en regeneratie van duinvalleien. Het Van Limburg Stirumproject als voorbeeld.
Bas Arens & Luc Geelen. Landschap 18(3): 133-146.
Verdroging en vernatting van de AWD.
Pierre Kamps & Theo Olsthoorn. Landschap 18(3): 147-160.
Vegetatieherstel in vochtige duinvalleien. Een analyse van de effecten van beheer bij regeneratie in de AWD.
Mark van Til & Joop Mourik. Landschap 18(3): 161-172.
Zaadvoorraad in duinvalleien. Bron of belemmering voor herstel?
Renée Bekker, Wilfried Ernst & Yzaak de Vries. Landschap 18(3): 173-184.
Duinvalleirestauratie. Successen en mislukkingen.
Ab Grootjans, Luc Geelen, André Jansen & Evert Jan Lammerts. Landschap 18(3): 185-198.
Sleutelrol voor N of P? Consequenties van nutriëntenbeschikbaarheid voor regeneratieperspectieven van duinvalleien.
Annemiek Kooijman. Landschap 18(3): 199-210.
Twee ecologische modellen voor duinvalleien. Toepassing, vergelijking en toekomstperspectief.
Luc Geelen, Martin de Haan, Willem Koerselman & Wim Droesen. Landschap 18(3): 211-226.
De duinen gaan nat! Natte toekomst: een uitdaging voor beleid, beheer en onderzoek.
Luc Geelen, Aat Barendregt, Ed Cousin & Theo Olsthoorn. Landschap 18(3): 227-237.

Oude baggerslibstorten. De Belgische Bodemkaart als gegevensbron bij een regionale inventarisatie.
Bert Vandecasteele, Raf Lauriks, Bruno de Vos & Koenraad Mergaert. Landschap 18(4): 253-261.
De verzwaveling van grondwater in zandgronden.
Kees van Beek, Mark Jalink & Arthur Meuleman. Landschap 18(4): 263-272.
Forum. Schoonheid, cultuur en dynamiek. Op zoek naar een ordenend principe voor het Nederlandse buitengebied.
Jan Boersema & Geert de Snoo. Landschap 18(4): 277-284.
Forum: Strategie om ecologische modellen te toetsen.
Stefan Dekker & Guda van der Lee. Landschap 18(4): 285-290.
Reactie. Robuust beleid robuust ontsloten!
Mirjam Broekmeyer. Landschap 18(4): 291-295.