De werkgroep Historische Ecologie bestond van 1993-2010. De werkgroep is opgeheven.

Over de werkgroep

De WLO-werkgroep Historische Ecologie vond dat er in ecologisch beleid, beheer en onderzoek beter gebruik moet worden gemaakt van historische informatie. Door het in een passend tijdsperspectief plaatsen van natuurlijke processen en menselijke invloeden zijn problemen inzake natuurbehoud en herstel beter te doorgronden en kunnen verwachtingen van herstelmaatregelen wetenschappelijk beter worden onderbouwd.
Onderzoek naar de temporele aspecten van het ecologisch functioneren van landschappen levert kennis en inzicht in de haalbaarheid van doelstellingen en de termijnen waarop ze gerealiseerd kunnen worden. Tevens biedt historisch georiënteerd onderzoek verklaringen van actuele patronen, waardoor die beter naar waarde kunnen worden ingeschat en effectiever kunnen worden beheerd. De werkgroep is van mening dat een goede coördinatie van dit type onderzoek noodzakelijk is om de gewenste verbreding in het ecologisch werkveld op basis van goede onderzoeksresultaten te kunnen bereiken.

Doelstelling

De werkgroep stelde zich ten doel het historisch ecologisch onderzoek te stimuleren en de kennis over beschikbare bronnen, alsmede over de toepassing van onderzoeksresultaten in beleid en beheer, uit te breiden.