ALV

Het was een positieve en boeiende bijeenkomst op 18 mei, de excursie naar Park Lingezegen, een landschapspark in de stadsrand van Arnhem en Nijmegen, met aansluitend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De excursieleider vertelde indringend over de vele dilemma’s die je moet oplossen als je een landschapspark als dit wilt realiseren. Tijdens de ALV keurden de leden de (positieve) jaarrekening 2017 en de (sluitende) begroting 2018 goed.

Wijzigingen in het WLO-bestuur

We zwaaiden Paul Roncken uit als bestuurslid van de WLO. Paul werd bedankt voor vele jaren hard werk. Als nieuw bestuurslid werd Niek Hazendonk welkom. Niek is landschapsarchitect en werkzaam bij het Ministerie van LNV. Hij heeft vanuit zijn werk veel contacten met het Planbureau voor de Leefomgeving en andere belangrijke spelers in het beleidsveld natuur en landschap.

Wijzigingen in de redactie van Landschap

Na diverse gesprekken heeft het bestuur besloten om Barend Hazeleger niet langer opdracht te geven voor de eindredactie van Landschap. Het bestuur bedankt Barend ook op deze plek voor zijn jarenlange professionele inzet en toewijding. De zoektocht naar een nieuwe  eindredacteur is ingezet. Op dit moment heeft Landschap een interim-eindredacteur.
Naar aanleiding van eerder ontstane discussies binnen de redactie heeft het bestuur van de WLO zich in de eerste helft van 2018  beziggehouden met de posities van de hoofdredacteur, de overige redactieleden en de eindredacteur van Landschap. Er is een concept-redactiestatuut opgesteld om taken en verantwoordelijkheden scherper te definiëren. Dit concept is goedgekeurd door de ALV en nu in goed overleg met de redactie afgerond en vastgesteld.

Te bestellen: overtollige boeken en publicaties

Het KNAG-bureau, dat ook de administratie en boekhouding voor de WLO verzorgt, is verhuisd. Daarmee is ook het WLO-archief verplaatst. Daarbij heeft een herschikking plaatsgevonden. Overtollige exemplaren van de volgende boeken en publicaties zijn, zo lang de voorraad strekt, tegen verzendkosten bij de hoofdredacteur te bestellen:
S. Turnhout, L. van Gent, M. Reemer & E. Turnhout, 2002. Zelf de natuur in; basisboek voor veldbiologie IKN Nederland. Utrecht. KNNV Uitgeverij.
D. van Dorp, K.J. Canters, J.R.T. Kalkhoven & P. Laan (red), 2003. Landschapsecologie: natuur en landschap in een veranderende samenleving. Amsterdam. Boom.
J. Klijn & W. Vos (eds), 2000. From landscape ecology to landscape science. Dordrecht. Kluwer.

Geef uw e-mailadres door
De WLO wil graag helemaal overgaan op digitale communicatie. Wij hebben een goed functionerende website, waarmee we ook de administratie efficiënter kunnen inrichten. Daarbij is het printen en versturen van papieren aankondigingen of uitnodigingen tijdrovend en duur. Deze overgang lukt natuurlijk alleen als we van iedereen een werkend e-mailadres hebben. Geef dus uw e-mailadres door aan de WLO-secretaris:
sandervanopstal@hetnet.nl ,
06-54215466.
Sander van Opstal, secretaris WLO